Choose Language
segb
Bjerkéns Patentbyrå KB
Kontakt   |   Aktuellt   |   Login Klient
Kontakt   |   Aktuellt   |   Login Klient
2013-11-06
Riksåklagaren yrkar fängelse för brott mot varumärkeslagen

Överklagande till Högsta domstolen för varumärkesintrång.
En person har i hovrätten dömts till villkorlig dom och dagsböter för brott mot varumärkeslagen för att ha använt annans varukännetecken. Detta genom att ha lager- och salufört cirka 6 600 piratkopierade rull- och kullager. Riksåklagaren har i dag i ett överklagande till Högsta domstolen yrkat att påföljden ska bestämmas till fängelse.

- Det finns anledning att se särskilt strängt på varumärkesintrång som avsett piratkopierade lagerprodukter eller liknande produkter där användande av kopiorna kan leda till allvarliga sak- eller personskador för produkternas brukare. Denna potentiella risk för skador bör beaktas i skärpande riktning vid straffvärdebedömningen. Straffvärdet för den här aktuella brottsligheten bör ligga på åtminstone ett års fängelse, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp.

- Varumärkesförfalskning och pirattillverkning ökar och innebär stora problem för såväl samhället som för enskilda konsumenter, särskilt när, som i detta fall, hälsa och säkerhet kan äventyras. På grund härav bör brott som detta anses vara av sådan art att påföljden som regel bestäms till fängelse, fortsätter vice riksåklagare Kerstin Skarp.

- För en mer enhetlig rättstillämpning när det gäller att bestämma påföljd för varumärkesintrång vore det mycket betydelsefullt med vägledande uttalanden av Högsta domstolen, avslutar vice riksåklagare Kerstin Skarp.

2013-04-26
2013-04-24
Den 16 mars 2013 ändrades patentlagen i USA

USA:s patentsystem har tidigare legat ganska långt från europeiska lagar, vilket har resulterat i att europeiska företag har haft svårt att hävda sin uppfinning/produkt på den amerikanska marknaden. De nu genomförda förändringarna innebär en viss harmonisering mellan USA och Europa.

De viktigaste förändringarna:
1. Från och med 16 mars 2013 övergår USA från regeln ”first to invent” till regeln ”first to file patent” som alltid har tillämpats utanför USA. I fall där olika parter söker patent på samma uppfinning har rätten till patentet i USA kunnat tillfalla de uppfinnare som kunnat visa det tidigaste datumet när uppfinningen tillkommit. Denna regel byts nu mot att rätten till patentet tillfaller uppfinnarna som först lämnat in sin patentansökan. Ändringarna kommer att leda till konsekvenser för hur man behöver dokumentera uppfinnarskap. Riskerna att dras in i oförutsedda processer minskas.
2. Ändrad definition av vad som utgör en effektiv inlämningsdag för publicerade patentansökningar och utfärdade patent i USA. Utländska publicerade patentansökningar eller utländska utfärdade patent räknas från och med deras inlämningsdag. Den ändrade definitionen kommer att minska trycket på att ha en amerikansk provisorisk patentansökan som prioritetsgrundande patentansökan.
3. Nya procedurer för tredje parts möjlighet att opponera sig (konsekvenser).
4. Har en innovation offentliggjorts i Europa så går det inte att hur som helst söka patent i USA. Den reviderade lagen utvidgar omfånget av det som räknas till känd teknik utanför USA. Hittills är det endast tryckta publikationer och patent som räknats till känd teknik utanför USA. Efter den 16 mars 2013 är även handlingar, såsom offentlig användning och försäljningsaktiviteter, som äger rum utanför USA, samt särdrag som anses vara allmänt tillgängliga att kunna anföras som känd teknik.
5. Nya möjligheter för en patentinnehavare att rätta till brister i utfärdade patent.

 
STOCKHOLM
Box 5366, Östermalmsgatan 58
SE-102 49 STOCKHOLM, Sweden

Tel: 08-662 08 70
Fax: 08-663 02 60
E-post: stockholm@bjerken.se

Visa karta
ESKILSTUNA
Tel: 016-12 21 00

BORLÄNGE
Tel: 0243-145 90

VÄSTERÅS
Box 128, Badhusgatan 12
SE-721 05 VÄSTERÅS, Sweden

Tel: 021-444 86 90
Fax: 021-18 66 25
E-post: vasteras@bjerken.se

Visa karta
ÖREBRO
Tel: 019-611 17 00

SUNDSVALL
Tel: 060-12 23 15

GÄVLE
Box 1274, Kyrkogatan 24B
SE-801 37 GÄVLE, Sweden

Tel: 026-10 05 50
Fax: 026-14 30 45
E-post: patent@bjerken.se

Visa karta
LINKÖPING
Tel: 013-21 02 60