Choose Language
segb

Patent och patentansökan

patentbyrå, patentansökan, immaterialrätt

Skydd för uppfinningar, d.v.s. tekniska lösningar på olika problem, kan erhållas genom patent och i vissa länder genom bruksmönsterskydd. Ett patent eller bruksmönster ger innehavaren ensamrätt att utöva uppfinningen. Detta innebär bl.a. att ingen annan får tillverka eller sälja den skyddade uppfinningen utan tillstånd av patentinnehavaren. För att erhålla patentskydd måste en uppfinning vara ny och skilja sig väsentligt från vad som är tidigare känt. Vidare måste uppfinningen uppvisa en teknisk effekt, d.v.s. utgöra någon form av teknisk lösning på ett problem. Kravet på att uppfinningen måste vara ny innebär bl.a. att det är viktigt att uppfinnaren inte visar uppfinningen offentligt eller beskriver den i någon publicerad tidskrift innan en patentansökan har inlämnats. Det är även viktigt att uppfinnaren, innan patentansökan inlämnas, inte diskuterar uppfinningen med personer som ej har tystnadsplikt.

I Sverige tillämpas förprövning, vilket innebär att en ansökan om patent måste inlämnas vid Patent- och registreringsverket (PRV) där det undersöks om uppfinningen är ny och skiljer sig väsentligt från tidigare känd teknik. Man kan även erhålla patent i Sverige genom att inlämna en ansökan vid Europapatentverket (EPO). Där utförs en liknande förprövning som vid det svenska patentverket, och när patentet beviljas blir det, om sökanden så önskar, giltigt även i Sverige.

De formella reglerna och bestämmelserna rörande patent och patentansökan i Sverige framgår av den svenska patentlagstiftningen. Denna patentlagstiftning är harmoniserad med europapatentlagstiftningen, som i sin tur är harmoniserad med gällande EU-lagstiftning. För ytterligare information om patentlagstiftningen står våra specialister naturligtvis gärna till tjänst men vi hänvisar även till våra länkar till PRV och EPO. Sverige är anslutet till internationella konventioner som är av stor betydelse inom det immaterialrättsliga området för skydd av uppfinningar, nämligen Pariskonventionen, den internationella konventionen om patentsamarbete (PCT) och Europapatentkonventionen (EPC). Bl.a. ges därigenom en patentsökande i Sverige möjlighet att senast ett år efter inlämnandet av en patentansökan i Sverige gå vidare med en motsvarande ansökan i ett eller flera andra länder under åberopande av prioritet. Detta innebär att den eller de senare ansökningarna räknas som inlämnade samtidigt med den ursprungliga svenska ansökan. Detta innebär i sin tur bl.a. att det går att få patent på uppfinningen i de länder där prioritet har åberopats även om uppfinningen har offentliggjorts under tiden mellan inlämnandet av den svenska patentansökan och de senare ansökningarna.

Genom PCT ges möjlighet att skjuta upp det slutliga fullföljandet av en ansökan i enskilda länder till 20 eller 30 månader efter dagen för inlämnandet av den ursprungliga ansökan. Detta har bl.a. fördelen att vissa kostnader senareläggs.

Genom EPC ges möjlighet att genom endast ett ansökningsförfarande vid enbart en granskningsmyndighet, Europapatentverket i München, erhålla patent i samtliga de europeiska stater som är anslutna till EPC.

I stället för att utnyttja de möjligheter som PCT och EPC ger är det också möjligt att inom ett år efter inlämnandet av en patentansökan i Sverige direkt söka patent i de enskilda länder där man önskar patentskydda uppfinningen.

Våra främsta uppgifter vid hanteringen av patentärenden är att:

göra bedömningar av möjligheten att skydda en uppfinning och ge råd om möjliga vägar, utforma och inlämna patentansökningar i Sverige och utomlands, bevaka och besvara korrespondens från olika patentmyndigheter, göra bedömningar i intrångsfrågor, d.v.s. bedöma om någon inkräktar på någon annans patentskydd, företräda våra klienter vid eventuella tvister eller rättegångar rörande uppfinningen eller patentet, exempelvis om någon annan försöker få patentet ogiltigförklarat, se till att europapatentansökningar som är beviljade av EPO träder i kraft i Sverige, bevaka frister, såsom för att betala årsavgifter, m.m. hjälpa våra kunder, t.e.x företag, att utarbeta en lämplig patentstrategi.

I detta sammanhang vill vi framhålla vikten av att patentansökan är omsorgsfullt och korrekt utformad. För att erhålla bästa skydd för en uppfinning är det t.ex. mycket viktigt att patentkraven är korrekt formulerade. Det är mycket viktigt att patentansökan är riktigt utarbetad från början eftersom det i princip inte är tillåtet att tillföra ny teknisk information till patentansökan efter det att den är inlämnad till patentverket.

För ytterligare information om bl.a. regler, bestämmelser och olika frågeställningar som är förknippade med patentansökningar och om de möjligheter som erbjuds genom att söka patent, hänvisar vi till Patent- och registreringsverket, PRV.

Ni är naturligtvis även välkomna att direkt kontakta någon av våra specialister.

 

 
Aktuellt just nu
STOCKHOLM
Box 5366, Östermalmsgatan 58
SE-102 49 STOCKHOLM, Sweden

Tel: 08-662 08 70
Fax: 08-663 02 60
E-post: stockholm@bjerken.se

Visa karta
ESKILSTUNA
Tel: 016-12 21 00

BORLÄNGE
Tel: 0243-145 90

VÄSTERÅS
Box 128, Badhusgatan 12
SE-721 05 VÄSTERÅS, Sweden

Tel: 021-444 86 90
Fax: 021-18 66 25
E-post: vasteras@bjerken.se

Visa karta
ÖREBRO
Tel: 019-611 17 00

SUNDSVALL
Tel: 060-12 23 15

GÄVLE
Box 1274, Kyrkogatan 24B
SE-801 37 GÄVLE, Sweden

Tel: 026-10 05 50
Fax: 026-14 30 45
E-post: patent@bjerken.se

Visa karta
LINKÖPING
Tel: 013-21 02 60